םיאלמ םילוגע
םיאלמ םיעבורמדבלב םלג ירמוח םיקפוסמ *